Serveis i recursos

Descobreix tots els serveis que oferim des de l'Oficina d'Entitats

Atenció i suport a les entitats i associacions de la ciutat sense afany de lucre.


Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.

Quines entitats del tercer sector estan obligades a declarar per la llei de transparència?

 • Fundacions del sector públic.
 • Persones jurídiques que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 100.000€ anuals.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics.
 • Entitats adjudicatàries de contractes del sector públic.

En cas que estigueu obligats a declarar, quina informació heu d’aportar?

1. Les persones jurídiques que perceben fons públics

 • Les activitats directament relacionades amb el servei públic.
 • La gestió de serveis públics.
 • La percepció de fons públics.
 • Retribucions percebudes pels càrrecs directius (si el volum de l’entitat és més del 25% del volum general).

2. Entitats privades que perceben subvencions o ajuts públiques (+100.000€ anual; +5.000€ anuals i que el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts)

 • Publicar informació institucional, d’organització i d’estructura
  • Normativa que les regula (estatuts, número registre de l’entitat, reglament de règim intern, etc.).
  • Funcions, missió i tasques de l’entitat.
  • Organigrama actualitzat (òrgans directors, personal tècnic, personal directiu, entitats vinculades, etc.).
  • Identificació dels responsables i càrrecs.
  • Perfil i trajectòria dels responsables (breu CV).
  • Retribucions òrgans direcció o administració (quan es reben subvencions o ajuts de més de 10.000€).
  • Identificació de l’entitat i dades de contacte.
 • Informació econòmica
  • Pressupost.
  • Pla anual d’activitats
  • Comptes anuals i auditoria de comptes.
  • Informació sobre retribucions, indemnitzacions i dietes del personal remunerat amb la seva classificació laboral (si es reben subvencions o ajuts +10.000€).
  • L’inventari del patrimoni de les entitats
  • (Fundacions) → estàn obligades a presentar declaració de responsable per a determinades activitats de caire econòmic
 • Contractació per l’administració en els darrer 5 anys
  • Publicar l’objecte del contracte, l’import, la durada i les possibles posteriors modificacions (si n’hi ha)
 • Contractació per l’administració (col·laboració vigent)
  • Informar de l’import de l’ajut o subvenció, de l’objecte, beneficiaris i retribucions dels òrgans de direcció o administració (en el cas de rebre subvencions o ajudes +10.000€)

3. Entitats adjudictàries de contractes amb l’Administració Pública

 • Facilitar informació dels contractes del sector públic

Com s’ha de fer pública la informació de transparència?

 • És recomanable que publiqueu aquesta informació en algun apartat específic sobre transparència a la vostra web
 • Presentar la informació de manera clara, estructurada i en format reutilitzable
 • La informació ha de ser veraç
 • És important que la informació es vagi actualitzant periòdicament